0871. பகைஎன்னும் பண்பி லதனை

Rate this post

0871. பகைஎன்னும் பண்பி லதனை

0871. Pagaiennum Panbi Lathanai

 • குறள் #
  0871
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைத்திறம் தெரிதல் (Pagaiththiram Therithal)
  Knowing the Quality of Hate
 • குறள்
  பகைஎன்னும் பண்பி லதனை ஒருவன்
  நகையேயும் வேண்டற்பாற்று அன்று.
 • விளக்கம்
  பகை என்று சொல்லப்படுகின்ற பண்பற்ற தீமையை ஒருவன் நகைத்துப் பொழுதுபோக்கும் விளையாட்டாகவும் விரும்பக் கூடாது.
 • Translation
  in English
  For Hate, that ill-conditioned thing not e’en in jest.
  Let any evil longing rule your breast.
 • Meaning
  The evil of hatred is not of a nature to be desired by one even in sport.

Leave a comment