0876. தேறனும் தேறா விடினும்

Rate this post

0876. தேறனும் தேறா விடினும்

0876. Theranum Theraa Vidinum

 • குறள் #
  0876
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைத்திறம் தெரிதல் (Pagaiththiram Therithal)
  Knowing the Quality of Hate
 • குறள்
  தேறனும் தேறா விடினும் அழிவின்கண்
  தேறான் பகாஅன் விடல்.
 • விளக்கம்
  முன்னம் ஒருவரைப் பற்றி ஆராய்ந்து தெளிந்திருந்தாலும் தெளியாதிருந்தாலும் தாழ்வு வந்தபோது அவனைக் கூடாமலும் நீக்காமலும் விட வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Whether you trust or not, in time of sore distress,
  Questions of diff’rence or agreement cease to press.
 • Meaning
  Though (one’s foe is) aware or not of one’s misfortune one should act so as neither to join nor separate (from him).

Leave a comment