0878. வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப

Rate this post

0878. வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப

0878. Vagaiyarindhu Tharcheithu Tharkaappa

 • குறள் #
  0878
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைத்திறம் தெரிதல் (Pagaiththiram Therithal)
  Knowing the Quality of Hate
 • குறள்
  வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும்
  பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் வெல்லும் வகையை அறிந்து பொருளைப் பெருக்கித் தன்னைக் காத்துக் கொள்வானாயின், பகைவரிடத்தில் உண்டான மகிழ்ச்சி ஒழியும்.
 • Translation
  in English
  Know thou the way, then do thy part, thyself defend;
  Thus shall the pride of those that hate thee have an end.
 • Meaning
  The joy of one’s foes will be destroyed if one guards oneself by knowing the way (of acting) and securing assistance.

Leave a comment