0887. செப்பின் புணர்ச்சிபோல் கூடினும்

Rate this post

0887. செப்பின் புணர்ச்சிபோல் கூடினும்

0887. Seppin Punarchchipol Koodinum

 • குறள் #
  0887
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  உட்பகை (Utpagai)
  Enmity Within
 • குறள்
  செப்பின் புணர்ச்சிபோல் கூடினும் கூடாதே
  உட்பகை உற்ற குடி.
 • விளக்கம்
  செப்பும் அதன் மூடியும் காண்பதற்கு ஒன்றுபட்டிருப்பது போல் தோன்றினும் வேறுபட்டிருப்பது போல் உட்பகை கொண்டவர்களும் உள்ளத்தால் கூடியிருக்க மாட்டார்; பிரிந்தே இருப்பார்.
 • Translation
  in English
  As casket with its cover, though in one they live alway,
  No union to the house where hate concealed hath sway.
 • Meaning
  Never indeed will a family subject to internal hatred unite (really) though it may present an apparent union like that of a casket and its lid.

Leave a comment