0888. அரம்பொருத பொன்போலத் தேயும்

Rate this post

0888. அரம்பொருத பொன்போலத் தேயும்

0888. Aramporutha Ponpolath Theyum

 • குறள் #
  0888
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  உட்பகை (Utpagai)
  Enmity Within
 • குறள்
  அரம்பொருத பொன்போலத் தேயும் உரம்பொருது
  உட்பகை உற்ற குடி.
 • விளக்கம்
  அரம் இரும்பினைத் தேய்த்துக் குறைப்பதுபோல, உட்பகை கொண்ட குடியும் அப்பகையால் தேய்வுண்டு வலிமை குறையும்.
 • Translation
  in English
  As gold with which the file contends is worn away,
  So strength of house declines where hate concealed hath sway.
 • Meaning
  A family subject to internal hatred will wear out and lose its strength like iron that has been filed away.

Leave a comment