0890. உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை

Rate this post

0890. உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை

0890. Udambaadu Ilaathavar Vaazhkkai

 • குறள் #
  0890
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  உட்பகை (Utpagai)
  Enmity Within
 • குறள்
  உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள்
  பாம்போடு உடனுறைந் தற்று.
 • விளக்கம்
  மனப்பொருத்தம் இல்லாதவரோடு ஒருவன் கூடி வாழ்வது, ஒரு குடிசையுள் ஒருவன் பாம்போடு வாழ்வது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  Domestic life with those who don’t agree,
  Is dwelling in a shed with snake for company.
 • Meaning
  Living with those who do not agree (with one) is like dwelling with a cobra (in the same) hut.

Leave a comment