0901. மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார்

Rate this post

0901. மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார்

0901. Manaivizhaivaar Maanpayan Yeithaar

 • குறள் #
  0901
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெண்வழிச் சேரல் (Penvazhich Cheral)
  Being Led by Women
 • குறள்
  மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார் வினைவிழையார்
  வேண்டாப் பொருளும் அது.
 • விளக்கம்
  தன் மனைவியை விரும்பி, அவள் சொற்படி நடப்பவன் சிறந்த அறப்பயனை அடையமாட்டான். முயற்சி செய்பவர், அதற்குத் தடை என்று விரும்பாத பொருளும் அதுவே.
 • Translation
  in English
  Who give their soul to love of wife acquire not nobler gain;
  Who give their soul to strenuous deeds such meaner joys disdain.
 • Meaning
  Those who lust after their wives will not attain the excellence of virtue; and it is just this that is not desired by those who are bent on acquiring wealth.

Leave a comment