0910. எண்சேர்ந்த நெஞ்சத் திடனுடையார்க்கு

Rate this post

0910. எண்சேர்ந்த நெஞ்சத் திடனுடையார்க்கு

0910. Enserndha Nenjath Thidanudaiyaarkku

 • குறள் #
  0910
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெண்வழிச் சேரல் (Penvazhich Cheral)
  Being Led by Women
 • குறள்
  எண்சேர்ந்த நெஞ்சத் திடனுடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும்
  பெண்சேர்ந்தாம் பேதைமை இல்.
 • விளக்கம்
  ஆலோசனை செய்யும் மனமும், செல்வமும் உடையவர்க்கு, மனைவியின் விருப்பபடியே நடக்கும் அறியாமை எக்காலத்திலும் உண்டாதல் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Where pleasures of the mind, that dwell in realms of thought, abound,
  Folly, that springs from overweening woman’s love, is never found.
 • Meaning
  The foolishness that results from devotion to a wife will never be found in those who possess a reflecting mind and a prosperity (flowing) therefrom.

Leave a comment