0912. பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின்

Rate this post

0912. பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின்

0912. Payanthookkip Panburaikkum Panbin

 • குறள் #
  0912
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  வரைவின் மகளிர் (Varaivin Magalir)
  Wanton Women
 • குறள்
  பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின் மகளிர்
  நயன்தூக்கி நள்ளா விடல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனது பொருளை அளந்தறிந்து, அதனைப் பெற இனிய சொற்கள் பேசும் பண்பற்ற பெண்களின் தன்மைகளை ஆராய்ந்தறிந்து, அவர்களைச் சேராதிருக்க வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Who weigh the gain, and utter virtuous words with vicious heart,
  Weighing such women’s worth, from their society depart.
 • Meaning
  One must ascertain the character of the ill-natured women who after ascertaining the wealth (of a man) speak (as if they were) good natured-ones, and avoid intercourse (with them).

Leave a comment