0915. பொதுநலத்தார் புன்னலம் தோயார்

Rate this post

0915. பொதுநலத்தார் புன்னலம் தோயார்

0915. Pothunalaththaar Punnalam Thoyaar

 • குறள் #
  0915
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  வரைவின் மகளிர் (Varaivin Magalir)
  Wanton Women
 • குறள்
  பொதுநலத்தார் புன்னலம் தோயார் மதிநலத்தின்
  மாண்ட அறிவி னவர்.
 • விளக்கம்
  அறிவின் சிறப்பினால் பெருமையடைந்த அறிவினையுடையவர், எல்லார் தம் பொதுவாக இன்பம் தருவாரது இழிந்த இன்பத்தைத் தீண்டமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  From contact with their worthless charms, whose charms to all are free,
  The men with sense of good and lofty wisdom blest will flee.
 • Meaning
  Those whose knowledge is made excellent by their (natural) sense will not covet the trffling delights of those whose favours are common (to all).

Leave a comment