0917. நிறைநெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வார்

Rate this post

0917. நிறைநெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வார்

0917. Nirainenjam Illavar Thoivaar

 • குறள் #
  0917
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  வரைவின் மகளிர் (Varaivin Magalir)
  Wanton Women
 • குறள்
  நிறைநெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வார் பிறநெஞ்சிற்
  பேணிப் புணர்பவர் தோள்.
 • விளக்கம்
  மனத்திலே பிறவற்றை விரும்பி, உடம்பினால் சேர்கின்ற மகளிரது தோள்களைச் செம்மையான மனம் இல்லாதவர்களே சேர்வர்.
 • Translation
  in English
  Who cherish alien thoughts while folding in their feigned embrace,
  These none approach save those devoid of virtue’s grace.
 • Meaning
  Those who are destitute of a perfectly (reformed) mind will covet the shoulders of those who embrace (them) while their hearts covet other things.

Leave a comment