0919. வரைவிலா மாணிழையார் மென்தோள்

Rate this post

0919. வரைவிலா மாணிழையார் மென்தோள்

0919. Varaivilaa Maanizhaiyaar Menkol

 • குறள் #
  0919
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  வரைவின் மகளிர் (Varaivin Magalir)
  Wanton Women
 • குறள்
  வரைவிலா மாணிழையார் மென்தோள் புரையிலாப்
  பூரியர்கள் ஆழும் அளறு.
 • விளக்கம்
  கட்டுப்பாடில்லாத, அழகிய அணிகள் அணிந்த பொது மகளிரின் மெல்லிய தோள்கள், அறிவில்லாத கீழ்மக்கள் அழுந்தும் நரகமாகும்.
 • Translation
  in English
  The wanton’s tender arm, with gleaming jewels decked,
  Is hell, where sink degraded souls of men abject.
 • Meaning
  The delicate shoulders of prostitutes with excellent jewels are a hell into which are plunged the ignorant base.

Leave a comment