0926. துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர்

Rate this post

0926. துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர்

0926. Thunchinaar Seththaarin Verallar

 • குறள் #
  0926
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கள்ளுண்ணாமை (Kallunnaamai)
  Not Drinking Palm-Wine
 • குறள்
  துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறல்லர் எஞ்ஞான்றும்
  நஞ்சுண்பார் கள்ளுண் பவர்.
 • விளக்கம்
  உறங்குகின்றவர் செத்தவரை விட வேறுபட்டவர் அல்லர். அங்ஙனமே கள்ளுண்பவர் அறிவு மயங்கியிருத்தலால் நஞ்சுண்பவரேயாவர்.
 • Translation
  in English
  Sleepers are as the dead, no otherwise they seem;
  Who drink intoxicating draughts, they poison quaff, we deem.
 • Meaning
  They that sleep resemble the deed; (likewise) they that drink are no other than poison-eaters.

Leave a comment