0929. களித்தானைக் காரணம் காட்டுதல்

Rate this post

0929. களித்தானைக் காரணம் காட்டுதல்

0929. Kaliththaanaik Kaaranam Kaattuthal

 • குறள் #
  0929
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கள்ளுண்ணாமை (Kallunnaamai)
  Not Drinking Palm-Wine
 • குறள்
  களித்தானைக் காரணம் காட்டுதல் கீழ்நீர்க்
  குளித்தானைத் தீத்துரீஇ அற்று.
 • விளக்கம்
  கள் குடித்துக் களித்த ஒருவனைக் காரணம் காட்டித் தெளிவித்தல் நீருக்குள்ளே மூழ்கிய ஒருவனை விளக்கினால் தேடுதலை ஒக்கும்.
 • Translation
  in English
  Like him who, lamp in hand, would seek one sunk beneath the wave.
  Is he who strives to sober drunken man with reasonings grave.
 • Meaning
  Reasoning with a drunkard is like going under water with a torch in search of a drowned man.

Leave a comment