0930. கள்ளுண்ணாப் போழ்திற் களித்தானைக்

Rate this post

0930. கள்ளுண்ணாப் போழ்திற் களித்தானைக்

0930. Kallunnaap Pozhthir Kaliththaanaik

 • குறள் #
  0930
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கள்ளுண்ணாமை (Kallunnaamai)
  Not Drinking Palm-Wine
 • குறள்
  கள்ளுண்ணாப் போழ்திற் களித்தானைக் காணுங்கால்
  உள்ளான்கொல் உண்டதன் சோர்வு.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் கள்ளுண்ணாத காலத்தில், கள் உண்டவனது சோர்வைக் காணும்போது, தனக்கும் இத்தகைய சோர்வுதானே உண்டாகும் என்று அவன் நினைக்க மாட்டானோ?
 • Translation
  in English
  When one, in sober interval, a drunken man espies,
  Does he not think, ‘Such is my folly in my revelries’?
 • Meaning
  When (a drunkard) who is sober sees one who is not, it looks as if he remembered not the evil effects of his (own) drink.

Leave a comment