0933. உருளாயம் ஓவாது கூறின்

Rate this post

0933. உருளாயம் ஓவாது கூறின்

0933. Urulaayam Ovaathu Koorin

 • குறள் #
  0933
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  உருளாயம் ஓவாது கூறின் பொருளாயம்
  போஒய்ப் புறமே படும்.
 • விளக்கம்
  இலாபத்தை இடைவிடாது சொல்லிச் சூதடுவானாயின், அவனது பொருளும் வருவாயும் அவனை விட்டுச் சென்று, பகைவரிடம் தங்கும்.
 • Translation
  in English
  If prince unceasing speak of nought but play,
  Treasure and revenue will pass from him away.
 • Meaning
  If the king is incessantly addicted to the rolling dice in the hope of gain, his wealth and the resources thereof will take their departure and fall into other’s hands.

Leave a comment