0936. அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ

Rate this post

0936. அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ

0936. Agadaaraar Allal Uzhapparsoo

 • குறள் #
  0936
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  சூது (Soothu)
  Gaming (Gambling)
 • குறள்
  அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ தென்னும்
  முகடியான் மூடப்பட் டார்.
 • விளக்கம்
  சூது என்று சொல்லப்படும் மூதேவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர், வயிறு நிறைய உண்ணப் பெற மாட்டார்; துன்பத்தை அனுபவிப்பர்.
 • Translation
  in English
  Gambling’s Misfortune’s other name: o’er whom she casts her veil,
  They suffer grievous want, and sorrows sore bewail.
 • Meaning
  Those who are swallowed by the goddess called “gambling” will never have their hunger satisfied, but suffer the pangs of hell in the next world.

Leave a comment