0947. தீயள வன்றித் தெரியான்

Rate this post

0947. தீயள வன்றித் தெரியான்

0947. Theeyala Vandrith Theriyaan

 • குறள் #
  0947
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  மருந்து (Marundhu)
  Medicine
 • குறள்
  தீயள வன்றித் தெரியான் பெரிதுண்ணின்
  நோயள வின்றிப் படும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தன் வயிற்றுச் சூட்டின் அளவினை அறியாமல் அதிக உணவை உட்கொண்டால், நோய்கள் அளவில்லாமல் உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Who largely feeds, nor measure of the fire within maintains,
  That thoughtless man shall feel unmeasured pains.
 • Meaning
  He will be afflicted with numberless diseases, who eats immoderately, ignorant (of the rules of health).

Leave a comment