1000. பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம்

Rate this post

1000. பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம்

1000. Panbilaan Petra Perunjchelvam

 • குறள் #
  1000
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நன்பால்
  கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று.
 • விளக்கம்
  பண்பில்லாதவன் பெற்ற பெருஞ்செல்வம், நல்ல ஆவின்பால் அதனை வைத்த பாத்திரத்தின் குற்றத்தால் கெட்டது போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  Like sweet milk soured because in filthy vessel poured,
  Is ample wealth in churlish man’s unopened coffers stored.
 • Meaning
  The great wealth obtained by one who has no goodness will perish like pure milk spoilt by the impurity of the vessel.

Leave a comment