1005. கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு

Rate this post

1005. கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு

1005. Koduppathooum Thuippathooum Illaarkku

 • குறள் #
  1005
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய
  கோடியுண் டாயினும் இல்.
 • விளக்கம்
  பிறர்க்குக் கொடுப்பதும், தாம் அனுபவிப்பதுமாகிய இரண்டும் இல்லாதவர்க்குப் பலகோடி பொருளிருப்பினும் பயன் இல்லையாகும்.
 • Translation
  in English
  Amid accumulated millions they are poor,
  Who nothing give and nought enjoy of all they store.
 • Meaning
  Those who neither give (to others) nor enjoy (their property) are (truly) destitute, though possessing immense riches.

Leave a comment