1017. நாணால் உயிரைத் துறப்பர்

Rate this post

1017. நாணால் உயிரைத் துறப்பர்

1017. Naanaal Uyiraith Thurappar

 • குறள் #
  1017
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  நாணால் உயிரைத் துறப்பர் உயிர்ப்பொருட்டால்
  நாண்துறவார் நாணாள் பவர்.
 • விளக்கம்
  நாணத்தின் சிறப்பறிந்து அதனைவிடாது ஒழுகுபவர், நாணம் சிதையாமல் இருக்க வேண்டி உயிரை விடுவர்; உயிர் சிதையாமல் இருக்கும் பொருட்டு நாணினை நீக்கார்.
 • Translation
  in English
  The men of modest soul for shame would life an offering make,
  But ne’er abandon virtuous shame for life’s dear sake.
 • Meaning
  The modest would rather lose their life for the sake of modesty than lose modesty for the sake of life.

Leave a comment