1018. பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா

Rate this post

1018. பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா

1018. Pirarnaanath Thakkathu Thaannaanaa

 • குறள் #
  1018
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  பிறர்நாணத் தக்கது தான்நாணா னாயின்
  அறம்நாணத் தக்கது உடைத்து.
 • விளக்கம்
  பிறர் நாணத்தக்க பழிச்செயலை ஒருவன் நாணாது செய்வானாயின், அவனிடம் அறம் இருக்க நாணும் இயல்புடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  Though know’st no shame, while all around asha med must be:
  Virtue will shrink away ashamed of thee!
 • Meaning
  Virtue is likely to forsake him who shamelessly does what others are ashamed of.

Leave a comment