1032. உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணிஅஃ

Rate this post

1032. உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணிஅஃ

1032. Uzhuvaar Ulagaththaarkku Aaniak

 • குறள் #
  1032
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  உழவு (Uzhavu)
  Agriculture
 • குறள்
  உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணிஅஃ தாற்றாது
  எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து.
 • விளக்கம்
  உழவுத்தொழிலைச் செய்யாமல் பிறதொழில்களின் மேல் செல்கின்றவர்களையெல்லாம் தாங்குதலால், உழுகின்றவர் உலகத்தவராகிய தேருக்கு அச்சாணி போன்றவராவர்.
 • Translation
  in English
  The ploughers are the linch-pin of the world; they bear
  Them up who other works perform, too weak its toils to share.
 • Meaning
  Agriculturists are (as it were) the linch-pin of the world for they support all other workers who cannot till the soil.

Leave a comment