1034. பலகுடை நீழலும் தங்குடைக்கீழ்க்

Rate this post

1034. பலகுடை நீழலும் தங்குடைக்கீழ்க்

1034. Palakudai Neezhalum Thangudaikkeezhk

 • குறள் #
  1034
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  உழவு (Uzhavu)
  Agriculture
 • குறள்
  பலகுடை நீழலும் தங்குடைக்கீழ்க் காண்பர்
  அலகுடை நீழ லவர்.
 • விளக்கம்
  உழுதலால் நெல்லையுடைய உழவர், உலகம் முழுவதிலுமுள்ள பல அரசர் நாட்டையும் தமது அரசரின் குடைக்கீழாகக் காண்பர்.
 • Translation
  in English
  O’er many a land they ‘ll see their monarch reign,
  Whose fields are shaded by the waving grain.
 • Meaning
  Patriotic farmers desire to bring all other states under the control of their own king.

Leave a comment