1073. தேவர் அனையர் கயவர்

Rate this post

1073. தேவர் அனையர் கயவர்

1073. Thevar Anaiyar Kayavar

 • குறள் #
  1073
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  கயமை (Kayamai)
  Baseness
 • குறள்
  தேவர் அனையர் கயவர் அவருந்தாம்
  மேவன செய்தொழுக லான்.
 • விளக்கம்
  தேவர்கள் தாம் விரும்பிய வண்ணம் நடப்பார்கள்; கீழ்மக்களும் தாம் விரும்பியவாறே செய்தொழுகுவர். ஆகையால், தேவர்களும் கீழ்மக்களும் ஒப்பாவர்.
 • Translation
  in English
  The base are as the Gods; they too
  Do ever what they list to do!
 • Meaning
  The base resemble the Gods; for the base act as they like.

Leave a comment