1167. காமக் கடும்புனல் நீந்திக்

Rate this post

1167. காமக் கடும்புனல் நீந்திக்

1167. Kamak Kadumpunal Neenthik

 • குறள் #
  1167
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாணேன்
  யாமத்தும் யானே உளேன்.
 • விளக்கம்
  காதலாகிய பெரிய கடலை நீந்தி அதன் கரையை யான் காணவில்லை; பாதி இரவிலும் யாதொரு துணையுமின்றி யான் தனிமையாக உள்ளேன்.
 • Translation
  in English
  I swim the cruel tide of love, and can no shore descry,
  In watches of the night, too, ‘mid the waters, only I!
 • Meaning
  I have swam across the terrible flood of lust, but have not seen its shore; even at midnight I am alone; still I live.

Leave a comment