1169. கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய

Rate this post

1169. கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய

1169. Kodiyaar Kodumaiyin Thaamkodiya

 • குறள் #
  1169
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய விந்நாள்
  நெடிய கழியும் இரா.
 • விளக்கம்
  பிரிவைத் தாங்கமுடியாத நாளிலே நீண்டதாகச் செல்கின்ற இரவு, அக்கொடியவர் செய்யும் கொடுமையைவிடப் பெருங் கொடுமையைச் செய்கின்றது.
 • Translation
  in English
  More cruel than the cruelty of him, the cruel one,
  In these sad times are lengthening hours of night I watch alone.
 • Meaning
  The long nights of these days are far more cruel than the heartless one who is torturing me.

Leave a comment