1181. நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன்

Rate this post

1181. நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன்

1181. Nayanthavarkku Nalkaamai Nerndhen

 • குறள் #
  1181
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பசப்புறு பருவரல் (Pasappuru Paruvaral)
  The Pallid Hue
 • குறள்
  நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்தவென்
  பண்பியார்க்கு உரைக்கோ பிற.
 • விளக்கம்
  காதலர் பிரிந்து செல்வதற்கு நான் உடன்பட்டேன். அவர் பிரிந்த வருத்தத்தினால் என் உடல் நிறம் மாறியதை யாரிடம் சொல்லுவேன்?
 • Translation
  in English
  I willed my lover absent should remain;
  Of pining’s sickly hue to whom shall I complain?
 • Meaning
  I who (then) consented to the absence of my loving lord, to whom can I (now) relate the fact of my having turned sallow.

Leave a comment