1182. அவர்தந்தார் என்னும் தகையால்

Rate this post

1182. அவர்தந்தார் என்னும் தகையால்

1182. Avarthanthaar Ennum Thagaiyaal

 • குறள் #
  1182
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பசப்புறு பருவரல் (Pasappuru Paruvaral)
  The Pallid Hue
 • குறள்
  அவர்தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்தென்
  மேனிமேல் ஊரும் பசப்பு.
 • விளக்கம்
  இப்பசலை நிறமானது, காதலர் தந்தார் என்னும் களிப்பு மிகுதியால் என் உடம்பு முழுவதிலும் ஏறிப் பரவுகின்றது.
 • Translation
  in English
  ‘He gave’: this sickly hue thus proudly speaks,
  Then climbs, and all my frame its chariot makes.
 • Meaning
  Sallowness, as if proud of having been caused by him, would now ride on my person.

Leave a comment