1187. புல்லிக் கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன்

Rate this post

1187. புல்லிக் கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன்

1187. Pullik Kidanthen Pudaipeyarndhen

 • குறள் #
  1187
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பசப்புறு பருவரல் (Pasappuru Paruvaral)
  The Pallid Hue
 • குறள்
  புல்லிக் கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அவ்வளவில்
  அள்ளிக்கொள் வற்றே பசப்பு.
 • விளக்கம்
  காதலரைத் தழுவிக் கிடந்தேன். சிறிது விலகினேன். அவ்வளவில் அள்ளிக் கொள்ளுவது போலப் பசலை என் உடம்பு முழுவதும் பரவி நின்றது.
 • Translation
  in English
  I lay in his embrace, I turned unwittingly;
  Forthwith this hue, as you might grasp it, came on me.
 • Meaning
  I who was in close embrace just turned aside and the moment I did so, sallowness came on me like something to be seized on.

Leave a comment