1188. பசந்தாள் இவள்என்பது அல்லால்

Rate this post

1188. பசந்தாள் இவள்என்பது அல்லால்

1188. Pasanthaal Ivalenbathu Allaal

 • குறள் #
  1188
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பசப்புறு பருவரல் (Pasappuru Paruvaral)
  The Pallid Hue
 • குறள்
  பசந்தாள் இவள்என்பது அல்லால் இவளைத்
  துறந்தார் அவர்என்பார் இல்.
 • விளக்கம்
  ‘இவள் பசலை நிறமடைந்தாள்’ என்று என்னைப் பழித்துக் கூருவதன்றி, ‘இவளை அவர் பிரிந்து சென்றுவிட்டார்’ என்பார் யாருமிலர்.
 • Translation
  in English
  On me, because I pine, they cast a slur;
  But no one says, ‘He first deserted her.’
 • Meaning
  Besides those who say “she has turned sallow” there are none who say “he has forsaken her”.

Leave a comment