1189. பசக்கமன் பட்டாங்கென் மேனி

Rate this post

1189. பசக்கமன் பட்டாங்கென் மேனி

1189. Pasakkaman Pattaanken Meni

 • குறள் #
  1189
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பசப்புறு பருவரல் (Pasappuru Paruvaral)
  The Pallid Hue
 • குறள்
  பசக்கமன் பட்டாங்கென் மேனி நயப்பித்தார்
  நன்னிலையர் ஆவர் எனின்.
 • விளக்கம்
  பிரிவுக்கு யான் உடன்படும் படியாகச் செய்தவர் நல்ல நிலையினராவராயின், என் உடம்பில் முன் படர்ந்தது போலப் பசலை படர்வதாக.
 • Translation
  in English
  Well! let my frame, as now, be sicklied o’er with pain,
  If he who won my heart’s consent, in good estate remain!
 • Meaning
  If he is clear of guilt who has conciliated me (to his departure) let my body suffer its due and turn sallow.

Leave a comment