1190. பசப்பெனப் பேர்பெறுதல் நன்றே

Rate this post

1190. பசப்பெனப் பேர்பெறுதல் நன்றே

1190. Pasappenap Perperuthal Nandre

 • குறள் #
  1190
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பசப்புறு பருவரல் (Pasappuru Paruvaral)
  The Pallid Hue
 • குறள்
  பசப்பெனப் பேர்பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார்
  நல்காமை தூற்றார் எனின்.
 • விளக்கம்
  முன்பு மகிழ்வித்துச் சேர்ந்தவர் இன்று அருளாமல் இருப்பதை ஊரார் தூற்றமாட்டாராயின், ‘நான் பசலை அடைந்தேன்’ என்று பெயர் பெறுதல் நல்லதே.
 • Translation
  in English
  ‘Tis well, though men deride me for my sickly hue of pain;
  If they from calling him unkind, who won my love, refrain.
 • Meaning
  It would be good to be said of me that I have turned sallow, if friends do not reproach with unkindness him who pleased me (then).

Leave a comment