1214. கனவினான் உண்டாகும் காமம்

Rate this post

1214. கனவினான் உண்டாகும் காமம்

1214. Kanavinaan Undaagum Kaamam

 • குறள் #
  1214
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கனவுநிலை உரைத்தல் (Kanavunilai Uraiththal)
  The Visions of the Night
 • குறள்
  கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான்
  நல்காரை நாடித் தரற்கு.
 • விளக்கம்
  நனவில் வந்து அருள் செய்யாதவரைக் கனவு தேடிக் கொண்டு வந்து தருதலால், அக்கனவில் எனக்கு இன்பம் உண்டாகிறது.
 • Translation
  in English
  Some pleasure I enjoy when him who loves not me
  In waking hours, the vision searches out and makes me see.
 • Meaning
  There is pleasure in my dream, because in it I seek and obtain him who does not visit me in my wakefulness.

Leave a comment