1218. துஞ்சுங்கால் தோள்மேலர் ஆகி

Rate this post

1218. துஞ்சுங்கால் தோள்மேலர் ஆகி

1218. Thunjunkaal Tholmelar Aagi

 • குறள் #
  1218
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கனவுநிலை உரைத்தல் (Kanavunilai Uraiththal)
  The Visions of the Night
 • குறள்
  துஞ்சுங்கால் தோள்மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
  நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து.
 • விளக்கம்
  யான் தூங்கும்போது தோள்மீது இருப்பவராகி, விழிக்கும்போது விரைவாகச் சென்று நெஞ்சில் இருந்துகொள்வார்.
 • Translation
  in English
  And when I sleep he holds my form embraced;
  And when I wake to fill my heart makes haste!
 • Meaning
  When I am asleep he rests on my shoulders, (but) when I awake he hastens into my soul.

Leave a comment