1231. சிறுமை நமக்கொழியச் சேட்சென்றார்

Rate this post

1231. சிறுமை நமக்கொழியச் சேட்சென்றார்

1231. Sirumai Namakkozhiyach Chetsendraar

 • குறள் #
  1231
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  உறுப்புநலன் அழிதல் (Uruppunalan Azhithal)
  Wasting Away
 • குறள்
  சிறுமை நமக்கொழியச் சேட்சென்றார் உள்ளி
  நறுமலர் நாணின கண்.
 • விளக்கம்
  இவ்வறுமை நம்மைவிட்டு நீங்கும்படி நெடுந்தூரம் சென்று தலைவரை நினைத்து அழுதலால் கண்கள் அழகிழந்து நல்ல மலர்களுக்கு நாணுகின்றன.
 • Translation
  in English
  Thine eyes grown dim are now ashamed the fragrant flow’rs to see,
  Thinking on him, who wand’ring far, leaves us in misery.
 • Meaning
  While we endure the unbearable sorrow, your eyes weep for him who is gone afar, and shun (the sight of) fragrant flowers.

Leave a comment