1265. காண்கமன் கொண்கனைக் கண்ணாரக்

Rate this post

1265. காண்கமன் கொண்கனைக் கண்ணாரக்

1265. Kaankaman Konkanaik Kannaarak

 • குறள் #
  1265
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  அவர்வயின் விதும்பல் (Avarvayin Vithumbal)
  Mutual Desire
 • குறள்
  காண்கமன் கொண்கனைக் கண்ணாரக் கண்டபின்
  நீங்கும்என் மென்தோள் பசப்பு.
 • விளக்கம்
  நான் என் கணவரைக் கண்ணாரக் காண்பேனாக; அவ்வாறு கண்டால் என் மெல்லிய தோலின் மீதுள்ள பசலை நீங்கும்.
 • Translation
  in English
  O let me see my spouse again and sate these longing eyes!
  That instant from my wasted frame all pallor flies.
 • Meaning
  May I look on my lover till I am satisfied and thereafter will vanish the sallowness of my slender shoulders.

Leave a comment