1275. செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம்

Rate this post

1275. செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம்

1275. Serithodi Seithirantha Kallam

 • குறள் #
  1275
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிவுறுத்தல் (Kuripparivuruththal)
  The Reading of the Signs
 • குறள்
  செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர்
  தீர்க்கும் மருந்தொன்று உடைத்து.
 • விளக்கம்
  செறிந்த வளையல் அணிந்த இவள் என்னிடம் மறைவாகச் செய்துவிட்டுச் சென்ற குறிப்பு, எனது மிகுந்த நோயைத் தீர்க்கும் மருந்து ஒன்றினை உடையது.
 • Translation
  in English
  The secret wiles of her with thronging armlets decked,
  Are medicines by which my raising grief is checked.
 • Meaning
  The well-meant departure of her whose bangles are tight-fitting contains a remedy that can cure my great sorrow.

Leave a comment