1279. தொடிநோக்கி மென்தோளும் நோக்கி

Rate this post

1279. தொடிநோக்கி மென்தோளும் நோக்கி

1279. Thodinokki Mentholum Nokki

 • குறள் #
  1279
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிவுறுத்தல் (Kuripparivuruththal)
  The Reading of the Signs
 • குறள்
  தொடிநோக்கி மென்தோளும் நோக்கி அடிநோக்கி
  அஃதாண் டவள்செய் தது.
 • விளக்கம்
  வளையல்களைப் பார்த்து, மெல்லிய தோள்களையும் பார்த்து, பாதங்களையும் பார்த்து அவள் அவ்விடத்தில் செய்தது உடன்போக்கைக் குறித்தது.
 • Translation
  in English
  She viewed her tender arms, she viewed the armlets from them slid;
  She viewed her feet: all this the lady did.
 • Meaning
  She looked at her bracelets, her tender shoulders, and her feet; this was what she did there (significantly).

Leave a comment