1280. பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப

Rate this post

1280. பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப

1280. Penninaal Penmai Udaiththenba

 • குறள் #
  1280
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிவுறுத்தல் (Kuripparivuruththal)
  The Reading of the Signs
 • குறள்
  பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால்
  காமநோய் சொல்லி இரவு.
 • விளக்கம்
  காதல் நோயைக் கண்களால் அறிவித்து வேண்டுதல், பெண் தன்மையிலும் சிறந்த பெண் தன்மையை உடையது என்று கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  To show by eye the pain of love, and for relief to pray,
  Is womanhood’s most womanly device, men say.
 • Meaning
  To express their love-sickness by their eyes and resort to begging bespeaks more than ordinary female excellence.

Leave a comment