1281. உள்ளக் களித்தலும் காண

Rate this post

1281. உள்ளக் களித்தலும் காண

1281. Ullak Kaliththalum Kaana

 • குறள் #
  1281
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி விதும்பல் (Punarchchi Vithumbal)
  Desire for Reunion
 • குறள்
  உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும்
  கள்ளுக்கில் காமத்திற் குண்டு.
 • விளக்கம்
  நினைத்தவுடன் களித்தலும், கண்டவுடன் மகிழ்தலும், கள்ளினால் உண்டாவதில்லை; இவை காதலினால் உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Gladness at the thought, rejoicing at the sight,
  Not palm-tree wine, but love, yields such delight.
 • Meaning
  To please by thought and cheer by sight is peculiar, not to liquor but lust.

Leave a comment