1289. மலரினும் மெல்லிது காமம்

Rate this post

1289. மலரினும் மெல்லிது காமம்

1289. Malarinum Mellithu Kaamam

 • குறள் #
  1289
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி விதும்பல் (Punarchchi Vithumbal)
  Desire for Reunion
 • குறள்
  மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர்அதன்
  செவ்வி தலைப்படு வார்.
 • விளக்கம்
  காதலின்பம் மலரைவிட மேல்லியதாயிருக்கும்; இவ்வாறிருப்பதை அறிந்து, அதன் நயத்தைப் பெறுகிறவர் உலகில் சிலரேயாவர்.
 • Translation
  in English
  Love is tender as an opening flower. In season due
  To gain its perfect bliss is rapture known to few.
 • Meaning
  Sexual delight is more delicate than a flower, and few are those who understand its real nature.

Leave a comment