1292. உறாஅ தவர்க்கண்ட கண்ணும்

Rate this post

1292. உறாஅ தவர்க்கண்ட கண்ணும்

1292. Uraaa Thavarkkanda Kannum

 • குறள் #
  1292
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நெஞ்சோடு புலத்தல் (Nenjodu Pulaththal)
  Exploration with Oneself
 • குறள்
  உறாஅ தவர்க்கண்ட கண்ணும் அவரைச்
  செறாஅரெனச் சேறியென் நெஞ்சு.
 • விளக்கம்
  மனமே! நம்மிடத்தில் அன்பில்லாதவரின் குணத்தை நன்றாக அறிந்த பின்னரும், யான் சென்றால் சினம் கொள்ள மாட்டார் என்று நினைத்து நீ அவரிடம் செல்கின்றாய்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis plain, my heart, that he ‘s estranged from thee;
  Why go to him as though he were not enemy?
 • Meaning
  O my soul! although you have known him who does not love me, still do you go to him, saying “he will not be displeased.”

Leave a comment