1293. கெட்டார்க்கு நட்டார்இல் என்பதோ

Rate this post

1293. கெட்டார்க்கு நட்டார்இல் என்பதோ

1293. Kettaarkku Nattaaril Enbatho

 • குறள் #
  1293
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நெஞ்சோடு புலத்தல் (Nenjodu Pulaththal)
  Exploration with Oneself
 • குறள்
  கெட்டார்க்கு நட்டார்இல் என்பதோ நெஞ்சேநீ
  பெட்டாங்கு அவர்பின் செலல்.
 • விளக்கம்
  மனமே! நீ விரும்பியபடி அவரிடம் செல்லுதல், உலகத்தில் கெட்டார்க்கு நண்பர் இல்லை என்ற நினைவினாலோ?
 • Translation
  in English
  ‘The ruined have no friends, ‘they say; and so, my heart,
  To follow him, at thy desire, from me thou dost depart.
 • Meaning
  O my soul! do you follow him at pleasure under the belief that the ruined have no friends?

Leave a comment