1298. எள்ளின் இளிவாம்என்று எண்ணி

Rate this post

1298. எள்ளின் இளிவாம்என்று எண்ணி

1298. Ellin Ilivaamendru Enni

 • குறள் #
  1298
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நெஞ்சோடு புலத்தல் (Nenjodu Pulaththal)
  Exploration with Oneself
 • குறள்
  எள்ளின் இளிவாம்என்று எண்ணி அவர்திறம்
  உள்ளும் உயிர்க்காதல் நெஞ்சு.
 • விளக்கம்
  உயிர்மேல் ஆசையுடைய என்மனம், காதலரை இழந்தால் தாழ்வு உண்டாகும் என்று கருதி, அவரது நல்ல திறங்களையே நினைக்கும்.
 • Translation
  in English
  If I contemn him, then disgrace awaits me evermore;
  My soul that seeks to live his virtues numbers o’er.
 • Meaning
  My soul which clings to life thinks only of his (own) gain in the belief that it would be disgraceful for it to despise him.

Leave a comment