1300. தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலார்

Rate this post

1300. தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலார்

1300. Thanjam Thamarallar Yethilaar

 • குறள் #
  1300
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நெஞ்சோடு புலத்தல் (Nenjodu Pulaththal)
  Exploration with Oneself
 • குறள்
  தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலார் தாமுடைய
  நெஞ்சம் தமரல் வழி.
 • விளக்கம்
  ஒருவர்க்குத் தம்முடைய மனம் தம்மோடு இணங்காத போது, அயலவர் உறவினரல்லராதல் எளிதே.
 • Translation
  in English
  A trifle is unfriendliness by aliens shown,
  When our own heart itself is not our own!
 • Meaning
  It is hardly possible for strangers to behave like relations, when one’s own soul acts like a stranger.

Leave a comment