0893. கெடல்வேண்டின் கேளாது செய்க

Rate this post

0893. கெடல்வேண்டின் கேளாது செய்க

0893. Kedalvendin Kelaathu Seiga

 • குறள் #
  0893
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைப் பிழையாமை (Periyaaraip Pilaiyaamai)
  Not Offending the Great
 • குறள்
  கெடல்வேண்டின் கேளாது செய்க அடல்வேண்டின்
  ஆற்று பவர்கண் இழுக்கு.
 • விளக்கம்
  ஒருவன், தான் கெட்டுப்போக விரும்பினால் பெரியாரைக் கேளாமலே ஒரு செயலைச் செய்க. தன்னைக் கொன்றுகொள்ள விரும்பினால் வலிமையுடையவருக்குக் குற்றம் செய்ய வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Who ruin covet let them shut their ears, and do despite
  To those who, where they list to ruin have the might.
 • Meaning
  If a person desires ruin, let him not listen to the righteous dictates of law, but commit crimes against those who are able to slay (other sovereigns).

Leave a comment