0895. யாண்டுச்சென்று யாண்டும் உளராகார்

Rate this post

0895. யாண்டுச்சென்று யாண்டும் உளராகார்

0895. Yaanduchchendru Yaandum Ularaagaar

 • குறள் #
  0895
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைப் பிழையாமை (Periyaaraip Pilaiyaamai)
  Not Offending the Great
 • குறள்
  யாண்டுச்சென்று யாண்டும் உளராகார் வெந்துப்பின்
  வேந்து செறப்பட் டவர்.
 • விளக்கம்
  கொடிய வலிய அரசனின் பகைக்கு உள்ளானவர், எங்கே சென்றாலும் எவ்விடத்தும் பிழைத்திருக்க முடியாது.
 • Translation
  in English
  Who dare the fiery wrath of monarchs dread,
  Where’er they flee, are numbered with the dead.
 • Meaning
  Those who have incurred the wrath of a cruel and mighty potentate will not prosper wherever they may go.

Leave a comment