0897. வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான்பொருளும்

Rate this post

0897. வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான்பொருளும்

0897. Vagaimaanda Vaazhkkaiyum Vaanporulum

 • குறள் #
  0897
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைப் பிழையாமை (Periyaaraip Pilaiyaamai)
  Not Offending the Great
 • குறள்
  வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான்பொருளும் என்னாம்
  தகைமாண்ட தக்கார் செறின்.
 • விளக்கம்
  தவப்பெருமை மிக்க பெரியோர் கோபித்தால், எல்லா வகையாலும் மாட்சிமைப்பட்ட வாழ்க்கையும், மிக்க பொருளும் என்ன பயனுடையனவாகும்?
 • Translation
  in English
  Though every royal gift, and stores of wealth your life should crown,
  What are they, if the worthy men of mighty virtue frown?
 • Meaning
  If a king incurs the wrath of the righteous great, what will become of his government with its splendid auxiliaries and (all) its untold wealth ?

Leave a comment