0899. ஏந்திய கொள்கையார் சீறின்

Rate this post

0899. ஏந்திய கொள்கையார் சீறின்

0899. Yendhiya Kolgaiyaar Seerin

 • குறள் #
  0899
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைப் பிழையாமை (Periyaaraip Pilaiyaamai)
  Not Offending the Great
 • குறள்
  ஏந்திய கொள்கையார் சீறின் இடைமுரிந்து
  வேந்தனும் வேந்து கெடும்.
 • விளக்கம்
  உயர்ந்த கொள்கையுடையோர் சினந்தால், அரசனும் தனது இடைக்காலத்திலேயே அரசநிலை கெட்டு அழிந்துவிடுவான்.
 • Translation
  in English
  When blazes forth the wrath of men of lofty fame,
  Kings even fall from high estate and perish in the flame.
 • Meaning
  If those of exalted vows burst in a rage, even (Indra) the king will suffer a sudden loss and be entirely ruined.

Leave a comment